skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European integration sharing of experiences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European integration sharing of experiences

Møller, Jørgen Ørstrøm

E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
European governance and democracy : power and protest in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European governance and democracy : power and protest in the EU

Balme, Richard ; Chabanet, Didier

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state

Gifford, Chris

ISBN: 0754670740 ; ISBN: 9780754670742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...