skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Molecular Cell xóa Chủ đề: Eukaryotic Initiation Factor-2 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perk is essential for translational regulation and cell survival during the unfolded protein response

Harding, H P ; Zhang, Y ; Bertolotti, A ; Zeng, H ; Ron, D

Molecular cell, May 2000, Vol.5(5), pp.897-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 10882126 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulated translation initiation controls stress-induced gene expression in mammalian cells

Harding, H P ; Novoa, I ; Zhang, Y ; Zeng, H ; Wek, R ; Schapira, M ; Ron, D

Molecular cell, November 2000, Vol.6(5), pp.1099-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 11106749 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zeng, H
  2. Harding, H
  3. Zhang, Y
  4. Zeng
  5. Ron, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...