skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: Okunev, I. Yu xóa Chủ đề: Eu-Russia Borderlands xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Spatial Interpretations in Identity Imposing in Border Cities of EU-Russia

I. Yu. Okunev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.5(4), pp.72-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-4-72-74

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okunev, I. Yu.
  2. I. Yu. Okunev

theo chủ đề:

  1. Identity
  2. Political Science
  3. Space

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...