skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Chủ đề: Eu Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. leidinys.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-4473-6 ; Series ISSN: [1977-1134] ; DOI: 10.2861/24998

Toàn văn sẵn có

2
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-5812-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/65350

Toàn văn sẵn có

3
Europos kaimynystės politika.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos kaimynystės politika.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82609-2 ; DOI: 10.2775/36624

Toàn văn sẵn có

4
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0460-9 ; Series ISSN: 1977-1134 ; DOI: 10.2861/53907

Toàn văn sẵn có

5
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2017 m. leidimas.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-0457-9 ; Series ISSN: 2529-3109 ; DOI: 10.2861/753645

Toàn văn sẵn có

6
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3721-9 ; DOI: 10.2861/75729

Toàn văn sẵn có

7
Технически фишове за Европейския съюз.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-3382-2 ; Series ISSN: 1681-3448 ; DOI: 10.2861/61026

Toàn văn sẵn có

8
Europos kaimynystės politika
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos kaimynystės politika

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-82574-3 ; DOI: 10.2775/052446

Toàn văn sẵn có

9
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. liepos mėn. redakcija.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2014 m. liepos mėn. redakcija.

European Parliament

ISBN: 978-92-823-5793-4 ; Series ISSN: [1977-1134] ; DOI: 10.2861/64835

Toàn văn sẵn có

10
ES ateities biudžetas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ES ateities biudžetas

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-88278-4 ; DOI: 10.2775/23193

Toàn văn sẵn có

11
ES ateities biudžetas.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ES ateities biudžetas.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-88305-7 ; DOI: 10.2775/80209

Toàn văn sẵn có

12
Технически фишове за Европейския съюз
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Технически фишове за Европейския съюз

European Parliament

Fichas técnicas sobre la Unión europea (CD-ROM), 2009

ISBN: 978-92-823-2474-5 ; Series ISSN: [1681-3448]

Toàn văn sẵn có

13
Europos Sąjunga pasaulio arenoje : Europos Sąjungos išorės santykiai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europos Sąjunga pasaulio arenoje : Europos Sąjungos išorės santykiai.

European Commission ; Directorate-General for Press and Communication

Kintanti Europa

ISBN: 92-894-7424-6

Toàn văn sẵn có

14
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2019 m. kovo mėn.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės : 2019 m. kovo mėn.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-4525-1 ; Series ISSN: 1977-1134 ; DOI: 10.2861/686337

Toàn văn sẵn có

15
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2019 m. kovo mėn.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės 2019 m. kovo mėn.

European Parliament

ISBN: 978-92-846-4559-6 ; Series ISSN: 2529-3109 ; DOI: 10.2861/976361

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...