skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Chủ đề: Ethiopia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Americans, African Immigrants and Homeland-Diaspora Development in Africa

Alex-Assensoh, Yvette M

African Diaspora, 2010, Vol.3(2), pp.207-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-5457 ; E-ISSN: 1872-5465 ; DOI: 10.1163/187254610X526922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence and/or Confrontation?: Towards a Reappraisal of Christian-Muslim Encounter in Contemporary Ethiopia

Ahmed, Hussein

Journal of Religion in Africa, 2006, Vol.36(1), pp.4-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200 ; E-ISSN: 1570-0666 ; DOI: 10.1163/157006606775569622

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Change Among Women in Urban Botswana

Parratt, Saroj N

Journal of Religion in Africa, 1995, Vol.25(1), pp.73-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200 ; E-ISSN: 1570-0666 ; DOI: 10.1163/157006600X00267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Articulation of Religious Identities and their Boundaries in Ethiopia: Labelling Difference and Processes of Contextualization in Islam

Desplat, Patrick

Journal of Religion in Africa, 2005, Vol.35(4), pp.482-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200 ; E-ISSN: 1570-0666 ; DOI: 10.1163/157006605774832171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Question of Becoming: Islamic Reform Movements in Contemporary Ethiopia

Ostebo, Terje

Journal of Religion in Africa, 2008, Vol.38(4), pp.416-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saroj N. Parratt
  2. Desplat, P.
  3. Ahmed, Hussein
  4. Alex - Assensoh, Yvette M.
  5. Ostebo, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...