skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ethics Committees xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical solutions to challenges in research ethics proceedings of Bangalore conference

Speers, Marjorie A ; Bairy, Laxminarayana K

Perspectives in Clinical Research, 2013, Vol.4(4), p.227-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2229-3485 ; E-ISSN: 2229-5488 ; DOI: 10.4103/2229-3485.120172 ; PMCID: 3835967 ; PMID: 24312891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bairy, Laxminarayanak
  2. Laxminarayana K Bairy
  3. Speers, Marjorie A.
  4. Speers, Marjorie
  5. Marjorie A Speers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...