skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Erythritol xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced production of erythritol and mannitol by Yarrowia lipolytica in media containing surfactants

Rakicka, Magdalena ; Rywińska, Anita ; Cybulski, Krzysztof ; Rymowicz, Waldemar

Brazilian Journal of Microbiology, April 2016, Vol.47(2), pp.417-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; E-ISSN: 1678-4405 ; DOI: 10.1016/j.bjm.2016.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rymowicz, W.
  2. Rywinska, Anita
  3. Rywińska, Anita
  4. Rakicka, M
  5. Rakicka, Magdalena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...