skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Stephen R. xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Geophysical Research: Solid Earth xóa Chủ đề: Equations Of State xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus

Uchida, Takeyuki ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 10/10/2001, Vol.106(B10), pp.21799-21810 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. American Geophysical Union (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sutton, Sr
  2. Rivers, M.L.
  3. Uchida, T.
  4. Wang, Yb
  5. Sutton, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...