skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nishikawa, T. xóa Chủ đề: Epinephrine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decrease in T-wave amplitude without hemodynamic changes after intravascular injection of an epinephrine test dose

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, February 2001, Vol.94(2), pp.365-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 11176107 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T-wave amplitude as an indicator for detecting intravascular injection of epinephrine test dose in awake and anesthetized elderly patients

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2001, Vol.93(5), pp.1332-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11682425 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased T-wave amplitude after accidental intravascular injection of lidocaine plus bupivacaine without epinephrine in sevoflurane-anesthetized child

Tanaka, M ; Nitta, R ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, April 2001, Vol.92(4), pp.915-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11273925 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral clonidine premedication does not alter the efficacy of simulated intravenous test dose containing low dose epinephrine in awake volunteers

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, August 1997, Vol.87(2), pp.285-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 9286892 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of pressor response to ephedrine following clonidine medication

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anaesthesia, February 1996, Vol.51(2), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1996.tb07697.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The combination of epinephrine and isoproterenol as a simulated epidural test dose in isoflurane-anesthetized adults

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, June 1998, Vol.86(6), pp.1312-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 9620526 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of an epidural test dose with intravenous epinephrine in sevoflurane-anesthetized children

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, May 1998, Vol.86(5), pp.952-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 9585275 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of hemodynamic and T-wave criteria for detecting intravascular injection of the test dose (epinephrine) in sevoflurane-anesthetized adults

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, July 1999, Vol.89(1), pp.32-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10389774 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating T-wave amplitude as a guide for detecting intravascular injection of a test dose in anesthetized children

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, April 1999, Vol.88(4), pp.754-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10195518 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficacy of a simulated intravascular test dose in sevoflurane-anesthetized children: a dose-response study

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, September 1999, Vol.89(3), pp.632-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10475293 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging reduces the efficacy of the simulated epidural test dose in anesthetized adults

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, September 2000, Vol.91(3), pp.657-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10960395 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficacy of simulated intravascular test dose in sedated patients

Tanaka, M ; Sato, M ; Kimura, T ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, December 2001, Vol.93(6), pp.1612-7, table of contents [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11726454 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible catecholamine-induced cardiomyopathy by subcutaneous injections of epinephrine solution in an anesthetized patient

Sato, Y ; Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, February 2000, Vol.92(2), pp.615-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 10691253 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficacy of hemodynamic and T wave criteria for detecting intravascular injection of epinephrine test doses in anesthetized adults: a dose-response study

Tanaka, M ; Goyagi, T ; Kimura, T ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2000, Vol.91(5), pp.1196-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11049908 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating hemodynamic and T wave criteria of simulated intravascular test doses using bupivacaine or isoproterenol in anesthetized children

Tanaka, M ; Kimura, T ; Goyagi, T ; Ogasawara, K ; Nitta, R ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, September 2000, Vol.91(3), pp.567-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10960378 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (1)
 3. 1998đến1998  (2)
 4. 1999đến2000  (7)
 5. Sau 2000  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nishikawa, T.
 2. Tanaka, M.
 3. Tanaka, Makoto
 4. Nishikawa, Toshiaki
 5. Tanaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...