skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of mathematical biology xóa Chủ đề: Epidemics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIS Epidemic Propagation on Hypergraphs.(Report)

Bodo, Agnes ; Katona, Gyula Y. ; Simon, Peter L.

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(4), p.713(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0158-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stochastic Tick-Borne Disease Model: Exploring the Probability of Pathogen Persistence.(Report)

Maliyoni, Milliward ; Chirove, Faraimunashe ; Gaff, Holly D. ; Govinder, Keshlan S.

Bulletin of Mathematical Biology, 2017, Vol.79(9), p.1999(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-017-0317-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A network epidemic model with preventive rewiring: comparative analysis of the initial phase

Britton, Tom ; Juher, David ; Saldana, Joan

Bulletin of Mathematical Biology, 78(12), 2427-2454, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1512.00344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mate Limitation in Fungal Plant Parasites Can Lead to Cyclic Epidemics in Perennial Host Populations

Ravigné, Virginie ; Lemesle, Valérie ; Walter, Alicia A ; Mailleret, Ludovic ; Hamelin, Frédéric Marie; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2017, Vol.73(3), pp.1-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gaff, Holly D
  2. Ravigné, Virginie
  3. Saldaña, Joan
  4. Katona, Gyula
  5. Juher, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...