skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Chủ đề: Enzymology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionarily conserved linkage between enzyme fold, flexibility, and catalysis.(Report)

Ramanathan, Arvind ; Agarwal, Pratul K.

PLoS Biology, Nov, 2011, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and biochemical characterization of the human cyclophilin family of peptidyl-prolyl isomerases.(Report)

Davis, Tara L. ; Walker, John R. ; Campagna - Slater, Valerie ; Finerty, Patrick J. , Jr. ; Paramanathan, Ragika ; Bernstein, Galina ; Mackenzie, Farrell ; Tempel, Wolfram ; Ouyang, Hui ; Lee, Wen Hwa ; Eisenmesser, Elan Z. ; Dhe - Paganon, Sirano

PLoS Biology, July, 2010, Vol.8(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petsko, Gregory A.
  2. Mackenzie, Farrell
  3. Finerty, Patrick J. , Jr.
  4. Eisenmesser, Elan Z.
  5. Dhe-Paganon, Sirano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...