skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Enzymology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfructosylation reaction in cured tobacco leaf (Nicotiana tabacum)

Nagai, Atsushi ; Mine, Toshiki ; Yamamoto, Takeshi ; Wariishi, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2013, Vol.116(6), p.666(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, T. ; Ito, D. ; Ozawa, S. ; Fujimura, S. ; Matsufuji, Y. ; Nakagawa, J. ; Tomizuka, N. ; Hayakawa, T. ; Nakagawa, T.;

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2011, Vol.111(6), p.624(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by [beta]-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.668(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of the high malic acid production mechanism in Saccharomyces cerevisiae sake yeast strain No. 28.(Report)

Nakayama, Shunichi ; Tabata, Ken ; Oba, Takahiro ; Kusumoto, Kenichi ; Mitsuiki, Shinji ; Kadokura, Toshimori ; Nakazato, Atsumi

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2012, Vol.114(3), p.281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97.(Report)

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, August, 2012, Vol.114(2), p.176(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42.(Report)

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2009, Vol.108(5), p.385(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis

Rattanachomsri, Ukrit ; Tanapongpipat, Sutipa ; Eurwilaichitr, Lily ; Champreda, Verawat

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2009, Vol.107(5), p.488(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 [beta]-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana.(Report)

Choi, Kyoung - Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung - Min ; Park, Cheon - Seok ; Cha, Jaeho

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2009, Vol.108(6), p.455(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Champreda, Verawat
  2. Tachibana, Sanro
  3. Mine, Toshiki
  4. Tabata, Ken
  5. Mitsuiki, Shinji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...