skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Euan xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances in Contaminated Site Remediation

Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1705-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ionic Strength and Index Cation on the Sorption of Phenanthrene

Duan, Luchun ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1700-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of Arsenic-Contaminated Water: Recent Advances and Future Prospects

Bahar, Md ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1722-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous Adsorption of Tri- and Hexavalent Chromium by Organoclay Mixtures

Sarkar, Binoy ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1704-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not All Phosphate Fertilizers Immobilize Lead in Soils

Xie, Zheng ; Chen, Jianjun ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1712-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Seaweeds on Degradation of DDT in Soils

Sudharshan, Simi ; Mallavarapu, Megharaj ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1715-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Trichloroethylene (TCE) Degradation in Contaminated Groundwater (GW) and TCE-Spiked Deionised Water Using Zero Valent Iron (ZVI) Under Various Mass Transport Conditions

Thangavadivel, Kandasamy ; Wang, Wei ; Birke, Volker ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1718-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Surfactant-Enhanced In Situ Chemical Oxidation (S-ISCO) in Contaminated Soil

Wang, Wei ; Hoag, George ; Collins, John ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1713-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Perfluorooctane Sulfonate in Contaminated Soils by Modified Clay Adsorbent—a Risk-Based Approach

Das, Piw ; Arias E., Victor ; Kambala, Venkata ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1714-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Site Contamination

Naidu, Ravi ; Smith, Euan ; Wong, Ming ; Megharaj, Mallavarapu ; Bolan, Nanthi ; Juhasz, Albert ; Lombi, Enzo

Water, Air and Soil Pollution, Dec 2013, Vol.224(12), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1723-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...