skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the purification effects of the constructed Sphagnum wetland on phosphorus and heavy metals in Dajiuhu Wetland Reserve, China

He, Wei ; Zhang, Yanyan ; Tian, Rong ; Hu, Hongxing ; Chen, Bin ; Chen, Lam Kin ; Xu, Fuliu

Ecological Modelling [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2012.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and toxicity assessment of heavy metals in sediments of Liaohe River, northeast China

He, Yan ; Meng, Wei ; Xu, Jian ; Zhang, Yuan ; Liu, Sisi ; Guo, Changsheng

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(19), pp.14960-14970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4632-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of constructed wetland in reducing the risk of heavy metals on human health

Si, Wantong ; Ji, Weihong ; Yang, Feng ; Lv, Yue ; Wang, Yimin ; Zhang, Yingmei

Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol.181(1), pp.531-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-010-1847-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of heavy metals in lignite during supercritical water gasification

Chen, Guifang ; Yang, Xinfei ; Chen, Shouyan ; Dong, Yong ; Cui, Lin ; Zhang, Yong ; Wang, Peng ; Zhao, Xiqiang ; Ma, Chunyuan

Applied Energy, 1 February 2017, Vol.187, pp.272-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption-pyrolysis technology for recovering heavy metals in solution using contaminated biomass phytoremediation

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Xu, Zhi ; Sun, Yang

Resources, Conservation & Recycling, February 2018, Vol.129, pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals compositions of indoor PM 2.5 , health risk assessment, and birth outcomes in Lanzhou, China

Zhang, Yaqun ; Cao, Suzhen ; Xu, Xiaoying ; Qiu, Jie ; Chen, Mingxia ; Wang, Dennis ; Guan, Donghong ; Wang, Chengyuan ; Wang, Xiao ; Dong, Bowen ; Huang, Huang ; Zhao, Nan ; Jin, Lan ; Bai, Yana ; Duan, Xiaoli ; Liu, Qing ; Zhang, Yawei

Environmental Monitoring and Assessment, 2016, Vol.188(6), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-016-5319-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Comparison of Soil Pollution Indices for Assessing Contamination with Toxic Metals

Cai, Chao ; Xiong, Bijing ; Zhang, Youchi ; Li, Xinhu ; Nunes, Luis

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(10), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2620-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in aquatic organisms of different trophic levels and their potential human health risk in Bohai Bay, China

Zhang, Yan ; Lu, Xueqiang ; Wang, Naili ; Xin, Meinan ; Geng, Shiwei ; Jia, Jing ; Meng, Qinghui

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(17), pp.17801-17810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6948-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorption characteristics of compound heavy metals vanadium, chromium, and cadmium in water by emergent macrophytes and its combinations

Lin, Hai ; Liu, Junfei ; Dong, Yingbo ; Ren, Kaiqiang ; Zhang, Yu

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(18), pp.17820-17829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-1785-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment, spatial distribution, and source apportionment of heavy metals in Chinese surface soils from a typically tobacco cultivated area

Liu, Haiwei ; Wang, Haiyun ; Zhang, Yan ; Yuan, Jumin ; Peng, Yaodong ; Li, Xiuchun ; Shi, Yi ; He, Kuanxin ; Zhang, Qiming

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(17), pp.16852-16863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-1866-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination characteristics of trace metals in dust from different levels of roads of a heavily air-polluted city in north China.(Report)

Cao, Zhiguo ; Chen, Qiaoying ; Wang, Xiaoying ; Zhang, Yajie ; Wang, Shihua ; Wang, Mengmeng ; Zhao, Leicheng

Environmental Geochemistry and Health, 2018, Vol.40(6), p.2441(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; DOI: 10.1007/s10653-018-0110-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace metals in atmospheric fine particles in one industrial urban city: Spatial variations, sources, and health implications

Zhou, Shengzhen ; Yuan, Qi ; Li, Weijun ; Lu, Yaling ; Zhang, Yangmei ; Wang, Wenxing

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2014, Vol.26(1), pp.205-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(13)60399-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of atmospheric particles and heavy metals in winter in Chang-Zhu-Tan city clusters, China

Zhang, Kai ; Chai, Fahe ; Zheng, Zilong ; Yang, Qing ; Li, Juansheng ; Wang, Jing ; Zhang, Yujie

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2014, Vol.26(1), pp.147-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(13)60391-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in sediments from a hypertrophic plateau lake Dianchi, China

Yuan, Zhang ; Taoran, Shi ; Yan, Zhang ; Tao, Yu

Environmental Monitoring and Assessment, Feb 2014, Vol.186(2), pp.1219-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-013-3451-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective removal of heavy metals by nanosized hydrous zirconia composite hydrogel and adsorption behavior study

Yang, Jianhua ; Chu, Yangyang ; Li, Zhengkui ; Zhang, Yipin

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(33), pp.33464-33477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3273-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A field study on the dynamic uptake and transfer of heavy metals in Chinese cabbage and radish in weak alkaline soils

Ai, Shiwei ; Guo, Rui ; Liu, Bailin ; Ren, Liang ; Naeem, Sajid ; Zhang, Wenya ; Zhang, Yingmei

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(20), pp.20719-20727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-7277-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the PM 2.5 -associated metals in pathogenesis of child Mycoplasma Pneumoniae infections: a systematic review

Hou, Wei ; Xu, Xijin ; Lei, Yongge ; Cao, Junjun ; Zhang, Yu ; Chen, Liang ; Huo, Xia

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(11), pp.10604-10614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6535-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in soils and sediments from Dongting Lake in China: occurrence, sources, and spatial distribution by multivariate statistical analysis

Zhang, Yaxin ; Tian, Ye ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(14), pp.13687-13696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-1590-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in three land-use types on the southern Loess Plateau, China

Zhang, Yubin ; Wu, Faqi ; Zhang, Xinsheng ; Cao, Ning

Environmental Monitoring and Assessment, 2017, Vol.189(9), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-017-6140-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 361  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (9)
 3. 2008đến2010  (23)
 4. 2011đến2014  (74)
 5. Sau 2014  (245)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yl
 3. Zhang, Yan
 4. Zhang, Ying
 5. Zhang, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...