skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Environmental Monitoring xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georeferenced regional simulation and aquatic exposure assessment

Matthies, M ; Berlekamp, J ; Koormann, F ; Wagner, J O

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2001, Vol.43(7), pp.231-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 11385852 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German heavy metal survey by means of mosses

Markert, B ; Herpin, U ; Siewers, U ; Berlekamp, J ; Lieth, H

Science of the Total Environment, 1996, Vol.182(1), pp.159-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/0048-9697(95)05028-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk hazard mapping of groundwater contamination using long-term monitoring data of shallow drinking water wells

Fuest, S ; Berlekamp, J ; Klein, M ; Matthies, M

Journal of Hazardous Materials, 1998, Vol.61(1), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/S0304-3894(98)00123-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic classification of heavy metal concentrations in mouses and stream sediments in the Federal Republic of Germany

Berlekamp , J. ; Herpin , U. ; Matthies , M. ; Lieth , H. ; Markert , B. ; Weckert , V. ; Wolterbeek , B. ; Verburg , T. ; Zinner , H.J. ; Siewers , U.

Water, air, and soil pollution, 1998, Vol.101(1/4), pp.177-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berlekamp, J.
  2. Matthies, M.
  3. Siewers, U
  4. Lieth, H
  5. Herpin, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...