skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Tác giả/ người sáng tác: Leal Filho, Walter xóa Chủ đề: Environmental Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Climate Change Adaptation in Latin America: Managing Vulnerability, Fostering Resilience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate Change Adaptation in Latin America: Managing Vulnerability, Fostering Resilience

Leal Filho, Walter ;Esteves de Freitas, Leonardo;; Leal Filho, Walter ; Esteves de Freitas, Leonardo

Series ISSN: 1610-2010 ; ISBN: 978-3-319-56945-1 ; E-ISBN: 978-3-319-56946-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-56946-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication

Leal Filho, Walter ;Manolas, Evangelos ;Azul, Anabela Marisa ;Azeiteiro, Ulisses M. ;Mcghie, Henry;; Leal Filho, Walter ; Manolas, Evangelos ; Azul, Anabela Marisa ; Azeiteiro, Ulisses M. ; McGhie, Henry

Series ISSN: 1610-2010 ; ISBN: 978-3-319-70478-4 ; E-ISBN: 978-3-319-70479-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70479-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives

Leal Filho, Walter ;Pociovălișteanu, Diana Mihaela ;Borges de Brito, Paulo Roberto ;Borges de Lima, Ismar;; Leal Filho, Walter ; Pociovălișteanu, Diana Mihaela ; Borges de Brito, Paulo Roberto ; Borges de Lima, Ismar

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-73027-1 ; E-ISBN: 978-3-319-73028-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73028-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...