skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu xóa Chủ đề: Environment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security culture as a factor of environmental protection

Stajić Ljubomir

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2014, Vol.48(4), pp.69-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns48-7470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stajić Ljubomir
  2. Stajic, Ljubomir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...