skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An evaluation of the effectiveness of the materials on "English for tour guides" for the 3rd year students of Foreign Languages and Tourism Department at Sao Do Industrial College and suggestions for adaptation = Đánh giá hiệu quả của giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Ngoại ngữ trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ và gợi ý cho việc hiệu chỉnh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the effectiveness of the materials on "English for tour guides" for the 3rd year students of Foreign Languages and Tourism Department at Sao Do Industrial College and suggestions for adaptation = Đánh giá hiệu quả của giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Ngoại ngữ trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ và gợi ý cho việc hiệu chỉnh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Ngô, Thị Mỹ Bình; Nguyễn, Thị Thơm Thơm

Ngô, T. M. B. (2010). An evaluation of the effectiveness of the materials on "English for tour guides" for the 3rd year students of Foreign Languages and Tourism Department at Sao Do Industrial College and suggestions for adaptation. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000020; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40955

Truy cập trực tuyến

2
The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU = Sử dụng một số hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc học từ vựng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU = Sử dụng một số hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc học từ vựng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Phạm, Thanh Việt; Kim, Văn Tất

Phạm, T. V. (2009). The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40942

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...