skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Chủ đề: England xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalisation, neo-liberalism and vocational learning: the case of English further education colleges

Simmons, Robin

Research in Post-Compulsory Education, 01 December 2010, Vol.15(4), pp.363-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6748 ; E-ISSN: 1747-5112 ; DOI: 10.1080/13596748.2010.526797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediating child poverty via preschool: exploring practitioners' perspectives in England

Simpson, Donald

International Journal of Early Years Education, 01 March 2013, Vol.21(1), pp.85-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9760 ; E-ISSN: 1469-8463 ; DOI: 10.1080/09669760.2013.771327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing the docile body: analysing Local Area Under-performance Inspection (LAUI)

Clapham, Andrew

Cambridge Journal of Education, 03 April 2015, Vol.45(2), pp.265-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-764X ; E-ISSN: 1469-3577 ; DOI: 10.1080/0305764X.2014.955837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary school physical education and sports coaches: evidence from a study of School Sport Partnerships in north-west England

Smith, Andy

Sport, Education and Society, 03 October 2015, Vol.20(7), pp.872-888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1357-3322 ; E-ISSN: 1470-1243 ; DOI: 10.1080/13573322.2013.847412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistani and Bangladeshi young men: re-racialization, class and masculinity within the neo-liberal school

Mac an Ghaill, Mairtin ; Haywood, Chris

British Journal of Sociology of Education, 03 September 2014, Vol.35(5), pp.753-776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/01425692.2014.919848

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A policy sociology reflection on school reform in England: from the 'Third Way' to the 'Big Society'

Lingard, Bob ; Sellar, Sam

Journal of Educational Administration and History, 01 February 2012, Vol.44(1), pp.43-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0620 ; E-ISSN: 1478-7431 ; DOI: 10.1080/00220620.2011.634498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The logic of the Incorporation of further education colleges in England 1993-2015: towards an understanding of marketisation, change and instability

Lucas, Norman ; Crowther, Norman

Journal of Education Policy, 02 September 2016, Vol.31(5), pp.583-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-0939 ; E-ISSN: 1464-5106 ; DOI: 10.1080/02680939.2015.1137635

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Right and the Left

Jones, Ken

Changing English, 01 December 2013, Vol.20(4), pp.328-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-684X ; E-ISSN: 1469-3585 ; DOI: 10.1080/1358684X.2013.855559

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy borrowing, policy learning: testing times in Australian schooling

Lingard, Bob

Critical Studies in Education, 07 May 2010, Vol.51(2), pp.129-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-8487 ; E-ISSN: 1750-8495 ; DOI: 10.1080/17508481003731026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Keep them students busy': 'warehoused' or taught skills to achieve?

Cornish, Carlene

Research in Post-Compulsory Education, 02 January 2018, Vol.23(1), pp.100-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6748 ; E-ISSN: 1747-5112 ; DOI: 10.1080/13596748.2018.1420733

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberal 'governmentality' in the English and Japanese higher education systems

Yokoyama, Keiko

International Studies in Sociology of Education, 01 September 2008, Vol.18(3-4), pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-0214 ; E-ISSN: 1747-5066 ; DOI: 10.1080/09620210802492815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and citizenship lessons in England: Analysing the presuppositions of citizenship education

Kisby, Ben

Education, Citizenship and Social Justice, March 2009, Vol.4(1), pp.41-62

ISSN: 1746-1979 ; E-ISSN: 1746-1987 ; DOI: 10.1177/1746197908099376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lingard, Bob
 2. Jones, K.
 3. Kisby, Ben
 4. Simpson, Donald
 5. Lucas, Norman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...