skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Engineering Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling neutral lipid production by the microalga Isochrysis affinis galbana under nitrogen limitation

Mairet, Francis ; Bernard, Olivier ; Masci, Pierre ; Lacour, Thomas ; Sciandra, Antoine; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bioresource Technology, 2011, Vol.102, pp.142-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet, Pierre ; Hélias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy-Alice ; Steyer, Jean-Philippe; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bioresource Technology, 2011, Vol.102(1), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gouzé, Jean-Luc
  2. Sciandra , Antoine
  3. Mairet, F
  4. Helias, Arnaud
  5. Masci, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...