skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Swedish xóa Chủ đề: Engineering And Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CloudMAC Ram Prioritering: Prioritering and dirigering av IEEE802.11 ramar i ett OpenDaylight kontrolleratnätverk
CloudMAC Frame Prioritization: QoS and routing of IEEE802.11 frames in a Opendaylight controlled network

Joakim, Carlsson; Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

QoS_för_VoIP_i_trådlösa_nätverk
QoS_of_VoIP_in_Wireless_Networks

Iqbal, Naveed ; Cheema, Fahad-Mumtaz; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknik, Avdelningen för telekommunikationssystem

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...