skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Jones, H. xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion inhibition in magnesium-aluminium-based alloys induced by rapid solidification processing

Hermann, F. ; Sommer, F. ; Jones, H. ; Edyvean, R.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(7), pp.2369-2379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DO 22 to L1 2 transition in intermetallic systems

Prakash, U. ; Buckley, R. ; Jones, H. ; Sellars, C.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(8), pp.2001-2004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01117910

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu on the crystallization behaviour of amorphous Fe 71 Cr 15 Mo 4 B 10

Vardiman, R. ; Ayers, J. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(22), pp.5711-5715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356710

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarsening of precipitates and dispersoids in aluminium alloy matrices: a consolidation of the available experimental data

Rylands, L. ; Wilkes, D. ; Rainforth, W. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1895-1900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, properties and response to heat treatment of melt-spun Al-Y and Al-La alloys

Dill, B. ; Li, Y. ; Al-Khafaji, M. ; Rainforth, W. ; Buckley, R. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(15), pp.3913-3918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00355949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wettability of silicon carbide by liquid aluminium: the effect of free silicon in the carbide and of magnesium, silicon and copper alloy additions to the aluminium

Han, Do ; Jones, H. ; Atkinson, H.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2654-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356199

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of growth velocity and temperature gradient on growth characteristics of matrix eutectic in a hypereutectic aluminium-silicon alloy

Bayraktar, Y. ; Liang, D. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(23), pp.5939-5943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151509

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology of surface crystallites on amorphous Fe 87 Zr 7 B 5 Cu 1

Ayers, J. ; Konnert, J. ; Dantonio, P. ; Pattnaik, A. ; Vold, C. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(18), pp.4492-4506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, H
  2. Ayers, J.D.
  3. Jones, H.N.
  4. Buckley, R.A
  5. Buckley, R. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...