skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Engineering xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commercial Biological Control Agents Targeted Against Plant-Parasitic Root-knot Nematodes

Tranier, Marie-Stéphane ; Pognant-Gros, Johan ; De La Cruz Quiroz, Reynaldo ; Noé Aguilar González, Cristóbal ; Mateille, Thierry ; Roussos, Sevastianos; Hal AMU, Administrateur (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2014, Vol.57, pp.831-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro establishment and multiplication of the Normania triphylla (Lowe) Lowe

Delmail, David ; Labrousse, Pascal ; Lesouëf, Jean-Yves ; Le Hir, François ; Autret, Jean-Luc ; Botineau, Michel; Delmail, David (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, 01 July 2012, Vol.55(4), pp.543-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-89132012000400009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-eclampsia: a Life-threatening Pregnancy Syndrom

Brazdova, Andrea ; Keprova, Alena ; Zidkova, Jarmila ; Madar, Jindrich; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, September 2014, Vol.57(5), pp.701-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324 ; DOI: 10.1590/S1516-8913201402449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental and subtidal fish assemblage relationships in two different Brazilian coastal estuaries

Vendel Ana, Lucia ; Bouchereau, Jean-Luc ; De Tarso Chaves, Paulo; Isch, Pamphile (Editor)

Brazilian Archives of Biology and Technology, November 2010, Vol.53(6), pp.1393-1406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1516-8913 ; E-ISSN: 1678-4324

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mateille, T.
  2. González, Cristóbal Noé Aguilar
  3. Delmail, David
  4. Zidkova, Jarmila
  5. Autret, Jean-Luc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...