skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Formal Approach for User Interaction Reconfiguration of Safety Critical Interactive Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Formal Approach for User Interaction Reconfiguration of Safety Critical Interactive Systems

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Basnyat, Sandra; Harrison, Michael D (Editor) ; Sujan, Mark-Alexander (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Computer Safety, Reliability, and Security: 27th International Conference, SAFECOMP 2008 Newcastle upon Tyne, UK, September 22-25, 2008 Proceedings, pp.373-386

ISBN: 9783540876977 ; ISBN: 3540876979 ; E-ISBN: 9783540876984 ; E-ISBN: 3540876987 ; DOI: 10.1007/978-3-540-87698-4_31

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-formalism approach for model-based dynamic distribution of user interfaces of critical interactive systems

Martinie, Celia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe

International Journal of Human - Computer Studies, Jan, 2014, Vol.72(1), p.77(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for resilience to hardware failures in interactive systems: A model and simulation-based approach

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Ladry, Jean - Francois ; Martinie, Celia

Reliability Engineering and System Safety, Jan, 2011, Vol.96(1), p.38(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...