skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Multimedia Information Systems xóa Tất cả các phiên bản Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and Graphics xóa Tất cả các phiên bản Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Military Applications of Augmented Reality
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military Applications of Augmented Reality

Livingston, Mark A ; Rosenblum, Lawrence J ; Brown, Dennis G ; Schmidt, Gregory S ; Julier, Simon J ; Baillot, Yohan ; Swan II, J Edward ; Ai, Zhuming ; Maassel, Paul; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.671-706

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_31

Toàn văn sẵn có

2
Head-Mounted Projection Display Technology and Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-Mounted Projection Display Technology and Applications

Hua, Hong ; Brown, Leonard D ; Zhang, Rui; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.123-155

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_5

Toàn văn sẵn có

3
Referencing Patterns in Collaborative Augmented Reality
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referencing Patterns in Collaborative Augmented Reality

Chastine, Jeff; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.321-338

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_15

Toàn văn sẵn có

4
Mobile Projection Interfaces for Augmented Reality Applications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Projection Interfaces for Augmented Reality Applications

Löchtefeld, Markus ; Krüger, Antonio ; Rohs, Michael; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.177-197

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_7

Toàn văn sẵn có

5
Evaluating Augmented Reality Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Augmented Reality Systems

Dünser, Andreas ; Billinghurst, Mark; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.289-307

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_13

Toàn văn sẵn có

6
Augmented Reality in Exhibition and Entertainment for the Public
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality in Exhibition and Entertainment for the Public

Huang, Yetao ; Jiang, Zhiguo ; Liu, Yue ; Wang, Yongtian; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.707-720

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_32

Toàn văn sẵn có

7
Augmented Reality in Product Development and Manufacturing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality in Product Development and Manufacturing

Ong, S K ; Zhang, J ; Shen, Y ; Nee, A Y. C; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.651-669

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_30

Toàn văn sẵn có

8
Markerless Tracking for Augmented Reality
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markerless Tracking for Augmented Reality

Herling, Jan ; Broll, Wolfgang; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.255-272

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_11

Toàn văn sẵn có

9
Survey of Use Cases for Mobile Augmented Reality Browsers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Use Cases for Mobile Augmented Reality Browsers

Jackson, Tia ; Angermann, Frank ; Meier, Peter; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.409-431

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_19

Toàn văn sẵn có

10
Designing Mobile Augmented Reality Games
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Mobile Augmented Reality Games

Wetzel, Richard ; Blum, Lisa ; Oppermann, Leif; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.513-539

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_25

Toàn văn sẵn có

11
Enhancing Interactivity in Handheld AR Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Interactivity in Handheld AR Environments

Hirakawa, Masahito ; Asai, Shu’nsuke ; Sakata, Kengo ; Kanagu, Shuhei ; Sota, Yasuhiro ; Koyama, Kazuhiro; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.273-288

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_12

Toàn văn sẵn có

12
Using Augmentation Techniques for Performance Evaluation in Automotive Safety
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Augmentation Techniques for Performance Evaluation in Automotive Safety

Ödblom, Anders C. E ; Fredriksson, Jonas ; Zafar, Adeel; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.631-649

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_29

Toàn văn sẵn có

13
Augmented Reality in Assistive Technology and Rehabilitation Engineering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality in Assistive Technology and Rehabilitation Engineering

Ong, S K ; Shen, Y ; Zhang, J ; Nee, A Y. C; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.603-630

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_28

Toàn văn sẵn có

14
3D Medical Imaging and Augmented Reality for Image-Guided Surgery
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D Medical Imaging and Augmented Reality for Image-Guided Surgery

Liao, Hongen; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.589-602

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_27

Toàn văn sẵn có

15
Network Middleware for Large Scale Mobile and Pervasive Augmented Reality Games
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Middleware for Large Scale Mobile and Pervasive Augmented Reality Games

Ferreira, Pedro ; Boavida, Fernando; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.541-587

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_26

Toàn văn sẵn có

16
Augmented Reality Applied To Edutainment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality Applied To Edutainment

Juan, M Carmen ; Beatrice, Francesca; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.501-512

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_24

Toàn văn sẵn có

17
Mixed Reality Manikins for Medical Education
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Reality Manikins for Medical Education

Sherstyuk, Andrei ; Vincent, Dale ; Berg, Benjamin ; Treskunov, Anton; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.479-500

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_23

Toàn văn sẵn có

18
Environmental Planning Using Augmented Reality
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Planning Using Augmented Reality

Shen, Jie; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.463-478

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_22

Toàn văn sẵn có

19
Augmented Reality in Psychology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality in Psychology

Juan, M Carmen ; Pérez, David; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.449-462

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_21

Toàn văn sẵn có

20
Augmented Reality for Nano Manipulation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented Reality for Nano Manipulation

Xi, Ning ; Song, Bo ; Yang, Ruiguo ; Lai, King; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.435-447

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_20

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (14)
 2. 2006đến2008  (27)
 3. 2009đến2010  (18)
 4. 2011đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (83)
 2. Bài báo  (20)
 3. Sách  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (4)
 2. T - Technology .  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...