skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Higher Education xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How is language used to craft social presence in Facebook? A case study of an undergraduate writing course

Gordon, Jessica

Education and Information Technologies, 2016, Vol.21(5), pp.1033-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-014-9366-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Presence and Interaction in Learning Environments: The Effect on Student Success

Kožuh, Ines ; Jeremić, Zoran ; Sarjaš, Andrej ; Devedžić, Vladan ; Debevc, Matjaž

Journal of Educational Technology & Society, 2015, pp.223-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11763647 ; E-ISSN: 14364522

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring social and cognitive presences in communities of inquiry to perform higher cognitive tasks

Tirado Morueta, Ramón ; Maraver López, Pablo ; Hernando Gómez, Ángel ; Harris, Victor W

The Internet and Higher Education, October 2016, Vol.31, pp.122-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project DAVES: An exploratory study of social presence, e-mentoring, and vocational counseling support in community college courses

Schrum, Lynne ; English, Mary C ; Galizio, Lyndsie M

The Internet and Higher Education, March 2012, Vol.15(2), pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2011.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward the development of a metacognition construct for communities of inquiry

Garrison, D.R ; Akyol, Zehra

The Internet and Higher Education, April 2013, Vol.17, pp.84-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective

Garrison, D. Randy ; Anderson, Terry ; Archer, Walter

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.5-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From pixel on a screen to real person in your students' lives: Establishing social presence using digital storytelling

Lowenthal, Patrick R ; Dunlap, Joanna C

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving online social presence through asynchronous video

Borup, Jered ; West, Richard E ; Graham, Charles R

The Internet and Higher Education, June 2012, Vol.15(3), pp.195-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2011.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework

Garrison, D.R ; Cleveland-Innes, Martha ; Fung, Tak Shing

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student ratings of the importance of survey items, multiplicative factor analysis, and the validity of the community of inquiry survey

Díaz, Sebastián R ; Swan, Karen ; Ice, Philip ; Kupczynski, Lori

The Internet and Higher Education, 2010, Vol.13(1), pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2009.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of relationships among instructor immediacy and affective and cognitive learning in the online classroom

Baker, Jason D

The Internet and Higher Education, 2004, Vol.7(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2003.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a community of inquiry instrument: Testing a measure of the Community of Inquiry framework using a multi-institutional sample

Arbaugh, J.B ; Cleveland-Innes, Martha ; Diaz, Sebastian R ; Garrison, D. Randy ; Ice, Philip ; Richardson, Jennifer C ; Swan, Karen P

The Internet and Higher Education, 2008, Vol.11(3), pp.133-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2008.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between social presence and online privacy

Tu, Chih-Hsiung

The Internet and Higher Education, 2002, Vol.5(4), pp.293-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/S1096-7516(02)00134-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions

Garrison, D. Randy ; Arbaugh, J.B

The Internet and Higher Education, 2007, Vol.10(3), pp.157-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2007.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating online discussions effectively

Rovai, Alfred P

The Internet and Higher Education, 2007, Vol.10(1), pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2006.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpersonal dimensions of community in graduate online learning: Exploring social presence through the lens of Systemic Functional Linguistics

Goertzen, Phil ; Kristjánsson, Carolyn

The Internet and Higher Education, 2007, Vol.10(3), pp.212-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2007.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of e-mail and face-to-face communication in an educational environment

Lightfoot, Jay M

The Internet and Higher Education, 2006, Vol.9(3), pp.217-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2006.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2007  (4)
 3. 2008đến2011  (5)
 4. 2012đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garrison, D.R
 2. Garrison, Dr
 3. Garrison, D. Randy
 4. Ice, Philip
 5. Cleveland-Innes, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...