skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Aragon, Cecilia xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How people use thermostats in homes: A review

Peffer, Therese ; Pritoni, Marco ; Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Perry, Daniel

Building and Environment [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability of residential thermostats: Preliminary investigations

Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Peffer, Therese ; Perry, Daniel ; Pritoni, Marco

Building and Environment, 2011, Vol.46(10), pp.1891-1898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peffer, T.
  2. Perry, Daniel
  3. Meier, A.
  4. Aragon, Cecilia
  5. Pritoni, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...