skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khrustalev, Victor N. xóa Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Bis(pyridin-2-yl) selenide-κ2N,N′]tetrachloridotin(IV)

Gunay Z. Mammadova ; Zhanna V. Matsulevich ; Vladimir K. Osmanov ; Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2012, Vol.68(7), pp.m983-m983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S160053681202586X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(E)-1,5-Diphenylpent-2-en-4-yn-1-one

Alexander S. Bunev ; Vladimir E. Statsyuk ; Nina V. Utekhina ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 June 2013, Vol.69(6), pp.o911-o911 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813013044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-Methyl-3-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-1H-imidazol-3-ium picrate

Nguyen Van Tuyen ; Le Tuan Anh ; Alexey A. Festa ; Leonid G. Voskressensky ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 June 2013, Vol.69(6), pp.o839-o839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813011690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dichloridobis(pyridine-2-thiolato-κ2N,S)tin(IV): a new polymorph

Sheyda R. Ismaylova ; Zhanna V. Matsulevich ; Galina N. Borisova ; Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2012, Vol.68(7), pp.m875-m876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812024026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[N-(1-Azanidyl-2,2,2-trichloroethylidene)-2,2,2-trichloroethanimidamide]copper(II)

Namig G. Shikhaliyev ; Abel M. Maharramov ; Vasily M. Muzalevskiy ; Valentine G. Nenajdenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 September 2012, Vol.68(9), pp.m1220-m1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812036124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethyl 23-benzyl-8,11,14-trioxa-23,28,29-triazapentacyclo[19.7.1.02,7.015,20.022,27]nonacosa-2,4,6,15(20),16,18,21,26-octaene-26-carboxylate

Truong Hong Hieu ; Le Tuan Anh ; Anatoly T. Soldatenkov ; Vasily G. Vasil'Ev ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 April 2013, Vol.69(4), pp.o565-o566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813007241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7-Nitro-2-phenylimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

Alexander S. Bunev ; Elena V. Sukhonosova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 February 2014, Vol.70(2), pp.o143-o144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814000476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Phenyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

Alexander S. Bunev ; Elena V. Sukhonosova ; Petr P. Purygin ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 June 2014, Vol.70(6), pp.o668-o668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814010885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methyl (9aR,10S,11R,13aS,13bS)-9-oxo-6,7,9,9a,10,11-hexahydro-5H,13bH-11,13a-epoxypyrrolo[2′,1′:3,4][1,4]diazepino[2,1-a]isoindole-10-carboxylate

Flavien A. A. Toze ; Inga K. Airiyan ; Eugeniya V. Nikitina ; Elena A. Sorokina ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 November 2011, Vol.67(11), pp.o2852-o2853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536811040360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-Methyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-selone

Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev ; Vladimir K. Osmanov ; Gunay Z. Mammadova ; Zhanna V. Matsulevich

Acta Crystallographica Section E, 01 May 2012, Vol.68(5), pp.o1381-o1381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812013700

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1R,21S,22R,24S)-Methyl ethyl 2-[23-hydroxy-22,24-diphenyl-8,11,14-trioxa-25-azatetracyclo[19.3.1.02,7.015,20]pentacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-25-yl]but-2-enedioate

Truong Hong Hieu ; Le Tuan Anh ; Anatoly T. Soldatenkov ; Olga S. Gorchakova ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2013, Vol.69(7), pp.o1023-o1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813014748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Z)-N-[1-(Aziridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethylidene]-4-bromoaniline

Alexander S. Bunev ; Maksim A. Vasiliev ; Gennady I. Ostapenko ; Alexander S. Peregudov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 May 2014, Vol.70(5), pp.o550-o550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536814007867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dichloridobis(pyridine-2-selenolato-κ2N,Se)tin(IV)

Gunay Z. Mammadova ; Sheyda R. Ismaylova ; Zhanna V. Matsulevich ; Vladimir K. Osmanov ; Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2013, Vol.69(7), pp.m364-m365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813014657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(2E,25E)-11,14,17,33,36,39,42-Heptaoxapentacyclo[41.4.0.05,10.018,23.027,32]heptatetraconta-1(43),2,5(10),6,8,18,20,22,25,27,29,31,44,46-tetradecaene-4,24-dione

Le Tuan Anh ; Truong Hong Hieu ; Anatoly T. Soldatenkov ; Svetlana A. Soldatova ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 May 2011, Vol.67(5), pp.o1128-o1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536811013201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimethyl 2-[24-acetyl-28-oxo-8,11,14-trioxa-24,27-diazapentacyclo[19.5.1.122,26.02,7.015,20]octacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-27-yl]but-2-enedioate

Truong Hong Hieu ; Le Tuan Anh ; Anatoly T. Soldatenkov ; Nadezhda M. Kolyadina ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 August 2012, Vol.68(8), pp.o2431-o2432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812030644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1,3-Benzothiazole-2(3H)-selone

Gunay Z. Mammadova ; Zhanna V. Matsulevich ; Vladimir K. Osmanov ; Alexander V. Borisov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 November 2011, Vol.67(11), pp.o3050-o3050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536811043339

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Bromo-4-phenyl-1,3-thiazole

Alexander S. Bunev ; Yana I. Rudakova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 February 2014, Vol.70(2), pp.o139-o139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S160053681400066X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-Bromo-7-methoxy-2-phenylimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole

Alexander S. Bunev ; Elena V. Sukhonosova ; Dinara R. Syrazhetdinova ; Vladimir E. Statsyuk ; Gennady I. Ostapenko ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 April 2013, Vol.69(4), pp.o531-o531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536813006582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potassium [(1S)-1-azido-2-phenylethyl]trifluoridoborate

Tore Lejon ; Alexey S. Gorovoy ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 August 2012, Vol.68(8), pp.m1048-m1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812030085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

24-Acetyl-8,11,14-trioxa-24,27-diazapentacyclo[19.5.1.122,26.02,7.015,20]octacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaen-28-one

Le Tuan Anh ; Truong Hong Hieu ; Anatoly T. Soldatenkov ; Nadezhda M. Kolyadina ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 July 2012, Vol.68(7), pp.o2165-o2166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536812027274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (4)
 2. 2010đến2010  (6)
 3. 2011đến2011  (5)
 4. 2012đến2013  (22)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Khrustalev, Victor N.
 2. Khrustalev, V.N.
 3. Victor N. Khrustalev
 4. Khrustalev, Vn
 5. Bunev, Alexander S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...