skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE AQUEOUS CORROSION OF SOME ZIRCONIUM-TITANIUM ALLOYS

Leach, J.S.L ; Nehru, A.Y; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Corrosion Sci, 01 June 1965, Vol.: 5 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/0010-938X(65)90003-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE NATURE OF SOLAR FLARES

Elliot, H; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Planetary Space Sci, 01 June 1964, Vol.: 12 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/0032-0633(64)90024-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imperial Coll. of Science and Tech., London
  2. Nehru, A.Y
  3. Leach, J.S.L
  4. Elliot, H
  5. Llewelyn Leach, J.S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...