skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phycologia

ISSN0031-8884

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal

ISSN0103-3131

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant

ISSN1054-5476

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Asian natural products research

ISSN1028-6020

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bee Culture

ISSN1071-3190

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant and Cell Physiology

ISSN0032-0781

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of plant physiology

ISSN0176-1617

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

ISSN1212-1975

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vegetatio

ISSN0042-3106

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vegetarian Times

ISSN0164-8497

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (8)
  2. Portuguese  (1)
  3. German  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...