skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous computing: are we there yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, Feb, 2010, Vol.43(2), p.95(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction beyond the keyboard

Schmidt, Albrecht ; Churchill, Elizabeth

Computer, April, 2012, Vol.45(4), p.21(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Societal Discussion Required? Ubicomp Products beyond Weiser's Vision
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Societal Discussion Required? Ubicomp Products beyond Weiser's Vision

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2015, Vol.14(1), pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.15

Toàn văn không sẵn có

4
Crowdfunding for Ubicomp Products: Interviews with Amanda Williams and Khai Truong
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crowdfunding for Ubicomp Products: Interviews with Amanda Williams and Khai Truong

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 7/2015, Vol.14(3), pp.79-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.55

Toàn văn không sẵn có

5
Augmenting Human Intellect and Amplifying Perception and Cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting Human Intellect and Amplifying Perception and Cognition

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2017, Vol.16(1), pp.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2017.8

Toàn văn không sẵn có

6
The World is Not Flat: Shape-Changing User Interfaces An Interview with Anne Roudaut, Kasper Hornbæk, and Hiroshi Ishii
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World is Not Flat: Shape-Changing User Interfaces An Interview with Anne Roudaut, Kasper Hornbæk, and Hiroshi Ishii

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 10/2017, Vol.16(4), pp.47-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2017.3971122

Toàn văn không sẵn có

7
Cloud-Based AI for Pervasive Applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud-Based AI for Pervasive Applications

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.11

Toàn văn không sẵn có

8
Increasing Computer Literacy with the BBC micro:bit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Computer Literacy with the BBC micro:bit

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 4/2016, Vol.15(2), pp.5-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.23

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies to Amplify the Mind.(Report)

Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(10), p.102(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising on public display networks

Alt, Florian ; Muller, Jorg ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Automotive User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive User Interfaces

Schmidt, Albrecht ; Pfleging, Bastian

it - Information Technology, 08/2012, Vol.54(4), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/itit.2012.9076

Toàn văn không sẵn có

12
Phones and MP3 Players as the Core Component in Future Appliances
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phones and MP3 Players as the Core Component in Future Appliances

Schmidt, Albrecht ; Bial, Dominik

IEEE Pervasive Computing, 04/2011, Vol.10(2), pp.8-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2011.31

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things

Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(11), p.38(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems

Broy, Manfred ; Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2014, Vol.47(2), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2014.30

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open display networks: a communications medium for the 21st century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.58(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Cognitive Assistance in the Workplace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Assistance in the Workplace

Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 7/2015, Vol.14(3), pp.53-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.53

Toàn văn không sẵn có

17
Drones Ripe for Pervasive Use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drones Ripe for Pervasive Use

Mueller, Florian Floyd ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2017, Vol.16(1), pp.21-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2017.6

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From data analysis and Visualization to causality discovery

Min Chen ; Trefethen, Anne ; Banares - Alcantara, Rene ; Jirotka, Marina ; Coecke, Bob ; Ertl, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, Oct, 2011, Vol.44(10), p.84(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Driving Automotive User Interface Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Driving Automotive User Interface Research

Schmidt, Albrecht ; Spiessl, Wolfgang ; Kern, Dagmar

IEEE Pervasive Computing, 01/2010, Vol.9(1), pp.85-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2010.3

Toàn văn không sẵn có

20
What Can the Internet of Things Do for the Citizen? Workshop at Pervasive 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Can the Internet of Things Do for the Citizen? Workshop at Pervasive 2010

Michahelles, Florian ; Karpischek, Stephan ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 10/2010, Vol.9(4), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2010.88

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (7)
  2. 2004đến2006  (8)
  3. 2007đến2009  (9)
  4. 2010đến2013  (27)
  5. Sau 2013  (24)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...