skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge contribution in information system development teams: An empirical research from a social cognitive perspective

Chang, Kuo-Chung ; Yen, Hung-Wei ; Chiang, Chih-Ching ; Parolia, Neeraj

International Journal of Project Management, February 2013, Vol.31(2), pp.252-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7863 ; E-ISSN: 1873-4634 ; DOI: 10.1016/j.ijproman.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Journal of Management Information Systems, 01 April 2012, Vol.28(4), pp.69-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222280404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current expertise location by exploiting the dynamics of knowledge

Josef Nozicka

Journal of Systems Integration, 01 October 2012, Vol.3(4), pp.40-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-2724 ; E-ISSN: 1804-2724

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining expertise and interests from social media

Guy, Ido ; Avraham, Uri ; Carmel, David ; Ur, Sigalit ; Jacovi, Michal ; Ronen, Inbal

Proceedings of the 22nd international conference on world wide web, 13 May 2013, pp.515-526

ISBN: 9781450320351 ; ISBN: 145032035X ; DOI: 10.1145/2488388.2488434

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Team Cognition: Development and Evolution in Software Project Teams

He, Jun ; Butler, Brian S ; King, William R

Journal of Management Information Systems, 01 October 2007, Vol.24(2), pp.261-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222240210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock: Aggregating Information While Preserving Privacy

Adar, Eytan ; Lukose, Rajan ; Sengupta, Caesar ; Tyler, Josh ; Good, Nathaniel

Information Systems Frontiers, 2003, Vol.5(1), pp.15-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1023/A:1022033619551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. King, William R.
  2. Chang, Kuo-Chung
  3. Yen, Hung-Wei
  4. Wand, Yair
  5. Tyler, Josh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...