skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Chủ đề: Engineering, General xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Aufbau betrieblicher Informationssysteme mittels objektorientierter, konzeptioneller Datenmodellierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aufbau betrieblicher Informationssysteme mittels objektorientierter, konzeptioneller Datenmodellierung

Vetter, Max

ISBN: 3519124955

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vetter, Max
  2. Vetter, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...