skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Chủ đề: Energy Transfer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation behavior of TOPAZ‐2 and relation to the operation of TSET system

Skorlygin, Vladimir V. ; Skorlygina, Tatiana O. ; Nechaev, Yuri A. ; Yermoshin, Mikhail Y. ; Luppov, Alexey N. ; Gunther, Norm

10th Symposiumùspace Nuclear Power and Propulsion, Albuquerque, NM, USA (10-14 January 1993): AIP Conference Proceedings, 20 January 1993, Vol.271(3), pp.1495-1498 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1-56396-137-7 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.43043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skorlygina, T.O.
  2. Skorlygin, Vladimir V.
  3. Gunther, N.
  4. Yermoshin, Mikhail Y.
  5. Nechaev, Yuri A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...