skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Tác giả/ người sáng tác: Leal Filho, Walter xóa Chủ đề: Energy Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities

Azeiteiro, U. M. ;Akerman, M. ;Leal Filho, W. ;Setti, A. F. F. ;Brandli, L. L.;; Azeiteiro, U.M. ; AKERMAN, M. ; Leal Filho, W. ; Setti, A.F.F. ; Brandli, L.L.

Series ISSN: 2199-7373 ; ISBN: 978-3-319-69473-3 ; E-ISBN: 978-3-319-69474-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-69474-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Azeiteiro, U. M
  2. AKERMAN, M.
  3. Leal Filho, W
  4. Setti, A.F.F.
  5. Setti, A. F. F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...