skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Empirical Study xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accuracy, efficiency, productivity and researchers’ satisfaction in digital humanities data analysis: Experiment design

Martín-Rodilla, Patricia ; Panach, José Ignacio ; González-Pérez, César ; Pastor, Óscar; Digital.CSIC; Digital.CSIC

DOI: 10.20350/digitalCSIC/7387

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experiment on accuracy, efficiency, productivity and researchers’ satisfaction in digital humanities data analysis: dataset appendix

Martín-Rodilla, Patricia ; Panach, José Ignacio ; González-Pérez, César ; Pastor, Óscar; Digital.CSIC; Digital.CSIC

DOI: 10.20350/digitalCSIC/7388

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Mixed Lineal Model  (1)
  2. Experimental Design  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...