skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Visual Elements of Web Pages and Their Roles: Users’ Perception

Akpinar, M Elgin ; Yeşilada, Yeliz

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(6), pp.845-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwx015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Intuitive Interactions: Exploring Performance and Reflection Measures

Still, Jeremiah D ; Still, Mary L ; Grgic, Joseph

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(3), pp.271-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeşilada, Yeliz
  2. Akpinar, M Elgin
  3. Yeşilada, Y.
  4. Still, Mary L
  5. Still, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...