skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Robinson, Mike xóa Chủ đề: Emotions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Emotion in motion : tourism, affect and transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion in motion : tourism, affect and transformation

David Picard ; Mike Robinson

E-ISBN 9781409421337 ; E-ISBN 9781409421344

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mike Robinson
  2. David Picard
  3. Ioannides, Professor Dimitri
  4. Robinson, Mike
  5. Picard, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...