skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Emotional Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Usage Guidelines for a Card-Based Design Tool: A Case of the Positive Emotional Granularity Cards

Yoon, J ; Desmet, P.M.A. ; Pohlmeyer, A.E.

Archives of Design Research, 2016, Vol.29(4), pp.urn:issn:2288-2987

ISSN: ; ISSN: 2288-2987

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Desmet, Pieter M. A.
  2. Anna E. Pohlmeyer
  3. 윤정균
  4. Jungkyoon Yoon
  5. Desmet, Pieter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...