skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Insight Turkey xóa Chủ đề: Emancipation of Slaves xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Civil Rights Movement and the Reactionary Coup: Segregation, Emancipation, and the Western Reaction

Aktürk, Sener

Insight Turkey, Summer 2016, Vol.18(3), pp.141-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aktürk,Şener
  2. Ataman,Muhittin
  3. Şener Aktürk
  4. Akturk, Sener
  5. Aktürk, Sener

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...