skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Elementary Secondary Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Minority Pupils by Minority School Composition

Killalea Associates, Inc., Alexandria, VA (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of the Civil Rights Laws

Office for Civil Rights (Ed), Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Civil Rights Survey, 1984. National Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, 1984. State Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

1980 Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, National Summaries

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

1980 Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, State Summaries. Volume II of II

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

1980 Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, State Summaries. Volume I of II

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Civil Rights Survey, 1984. District Summary Volumes 1 and 2

Dbs Corp., Arlington, VA (Corporate Author) ; Opportunity Systems, Inc., Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Return to Separate and Unequal: Metropolitan Milwaukee School Funding through a Racial Lens

Rethinking Schools, Ltd. Milwaukee, Wi (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...