skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Chủ đề: Computerized Simulation xóa Chủ đề: Electrons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARS15 Overview

Mokhov, N. V. ; Striganov, S. I.

Hadronic Shower Simulation Workshop, Batavia, Illinois (USA) (6-8 September 2006): AIP Conference Proceedings, 19 March 2007, Vol.896(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0401-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2720456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beam Optics Analysis — An Advanced 3D Trajectory Code

Ives, R. Lawrence ; Bui, Thuc ; Vogler, William ; Neilson, Jeff ; Read, Mike ; Shephard, Mark ; Bauer, Andrew ; Datta, Dibyendu ; Beal, Mark

High Energy Density And High Power Rf: 7th Workshop on High Energy Density and High Power Rf, Kalamata (Greece) (13-17 June 2005): AIP Conference Proceedings, 03 January 2006, Vol.807(1), pp.292-298 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0298-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158791

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beam Optics Analysis - An Advanced 3D Trajectory Code

Ives, R. Lawrence ; Bui, Thuc ; Vogler, William ; Neilson, Jeff ; Read, Mike ; Shephard, Mark ; Bauer, Andrew ; Datta, Dibyendu ; Beal, Mark

AIP Conference Proceedings, 03 January 2006, Vol.807(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2158791

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary results of the LAT Calibration Unit beam tests

Baldini, L. ; Barbiellini, G. ; Bellazzini, R. ; Bogart, J. R. ; Bogaert, G. ; Bonamente, E. ; Bregeon, J. ; Brez, A. ; Brigida, M. ; Borgland, A. W. ; Bruel, P. ; Caliandro, G. A. ; Cecchi, C. ; Ceglie, F. P. ; Charles, E. ; Chekhtman, A. ; Claus, R. ; Cohen‐Tanugi, J. ; Do Couto E Silva, E. ; Dubois, R. ; Conrad, J. ; Dumora, D. ; Favuzzi, C. ; Fewtrell, Z. ; Focke, W. B. ; Funk, S. ; Fusco, P. ; Gargano, F. ; Germani, S. ; Giebels, B. ; Giglietto, N. ; Giordano, F. ; Godfrey, G. L. ; Kelly, H. M. ; Grove, E. ; Karlsson, Niklas ; Kocian, M. ; Kuss, M. ; Latronico, L. ; Longo, F. ; Loparco, F. ; Lott, B. ; Mazzenga, G. ; Mazziotta, M. N. ; Minori, M. ; Minuti, M. ; Mizuno, T. ; Moiseev, A. ; Mongelli, M. ; Monte, C. ; Nuss, E. ; Omodei, N. ; Paneque, D. ; Pepe, M. ; Pinchera, M. ; Piron, F. ; Pontoni, C. ; Prest, M. ; Rainò, S. ; Rando, R. ; Reposeur, Th. ; Reyes, L. C. ; Rochester, L. S. ; Sacchetti, A. ; Scolieri, G. ; Sgrò, C. ; Smith, D. A. ; Spandre, G. ; Spinelli, P. ; Takahashi, Hiromitsu ; Vallazza, E. ; Ylinen, T.

The First Glast Symposium, Stanford, California (US) (5-8 February 2007): AIP Conference Proceedings, 12 July 2007, Vol.921(1), pp.190-204 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0431-1 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2757300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Read, Mike
  2. Vogler, William
  3. Bui, Thuc
  4. Neilson, Jeff
  5. Conrad, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...