skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use and future of electronic books in academic institutions in Nigeria

Bassil Ebiwolate Posigha

The Electronic Library, 2012, Vol.30(6), p.796-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211282118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Ramaiah, Chennupati K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The e-book industry today: a bumpy road becomes an evolutionary path to market maturity

Herther, Nancy K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing literary electronic books with logical structure: electronic work

Martínez-Prieto, Miguel A ; de La Fuente, Pablo ; Vegas, Jesús M ; Adiego, Joaquín ; Cuesta, Carlos E

The Electronic Library, 08 August 2008, Vol.26(4), pp.490-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470810893747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic libraries and the emergence of new service paradigms

Moyo, Lesley M

The Electronic Library, 01 June 2004, Vol.22(3), pp.220-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410541615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, 09 October 2007, Vol.25(5), pp.599-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470710829578

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books access models: an analytical comparative study

Anuradha, K.T ; Usha, H.S

The Electronic Library, 01 September 2006, Vol.24(5), pp.662-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610707268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in an academic library: implementation at the ETH Library, Zurich

Mcluckie, Ann

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.92-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582772

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familiarization of electronic books

Subba Rao, Siriginidi

The Electronic Library, 01 August 2001, Vol.19(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470110402045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting up an electronic library: the case of TERI

Deb, Subrata ; Kar, Debal C

The Electronic Library, 01 April 2005, Vol.23(2), pp.189-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510592889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participative knowledge production of learning objects for e-books

Manuel Dodero, Juan ; Aedo, Ignacio ; Díaz, Paloma

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.296-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Visual book to the WEB book: the importance of design

Landoni, M ; Wilson, R ; Gibb, F

The Electronic Library, 01 December 2000, Vol.18(6), pp.407-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470010361169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives for electronic books in the World Wide Web age

François Bry ; Michael Kraus

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

C. Gregorio-Rodríguez ; L.F. Llana-Díaz ; C. Pareja-Flores ; R. Martínez-Unanue ; J.Á. Velázquez-Iturbide ; P. Palao-Gostanza

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.314-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating e-books in a distributed and collaborative way

Ruth Cobos Pérez ; Xavier Alamán

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.288-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

David Ball

The Electronic Library, 2003, Vol.21(4), p.301-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310491522

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERI Integrated Digital Library Initiative

Deb, Subrata

The Electronic Library, 01 May 2006, Vol.24(3), pp.366-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610671213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications for electronic publishing in libraries and information centres in Africa

Igun, Stella E

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.82-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User-Centred Approach to E-Book Design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Financial Planning for Library and Information Services (2nd ed.)

Calvert, Philip;

The Electronic Library, 01 December 2003, Vol.21(6), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470310509207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2003  (8)
 3. 2004đến2005  (7)
 4. 2006đến2008  (4)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Landoni, M
 2. Landoni, Monica
 3. Gibb, Forbes
 4. Deb, Subrata
 5. Gibb, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...