skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Chủ đề: Electronic Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
When states fail causes and consequences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When states fail causes and consequences

Rotberg, Robert I

E-ISBN 0691116717 ; E-ISBN 0691116725 ; E-ISBN 9780691116723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration-displacement nexus patterns, processes, and policies.

Koser, Khalid ;Martin, Susan;

E-ISBN 9780857451910 ; E-ISBN 9780857451927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Security integration in Europe how knowledge-based networks are transforming the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security integration in Europe how knowledge-based networks are transforming the European Union

Cross, Mai'a K. David

E-ISBN 0472027689 ; E-ISBN 0472117890 ; E-ISBN 9780472027682 ; E-ISBN 9780472117895

Toàn văn sẵn có

4
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

Suryadinata, Leo;

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Diaspora, development, and democracy the domestic impact of international migration from India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora, development, and democracy the domestic impact of international migration from India

Kapur, Devesh

ISBN: 9780691125381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Making an ASEAN-EU FTA work for European business prospects and challenges.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making an ASEAN-EU FTA work for European business prospects and challenges.

Sen, Rahul;

E-ISBN 9789812307569 ; E-ISBN 9789812307576 ; E-ISBN 9812307567 ; E-ISBN 9812307575

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
European governance and democracy : power and protest in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European governance and democracy : power and protest in the EU

Balme, Richard ; Chabanet, Didier; Chabanet, Didier (Editor)

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of Eurosceptic Britain identity and economy in a post-imperial state

Gifford, Chris

ISBN: 0754670740 ; ISBN: 9780754670742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. a K. David
  2. Rotberg, Robert I. I.
  3. Gifford, Chris
  4. Cross, Mai'a.
  5. Kapur, Devesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...