skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Chủ đề: Electronic Books xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Village, Global Market : New Collectives and Rural Development

Saich, Tony; Hu, Biliang

E-ISBN: 9781137035158 E-ISBN: 1137035153 DOI: 10.1057/9781137035158 ISBN: 9781137035141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and its discontents an essayon class, political agency and national perspective in Indonesian politics

Lane, Max

E-ISBN 9789814519731 ; E-ISBN 9789814519748

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy

Skelcher, Chris; Sullivan, Helen; Jeffares, Stephen

E-ISBN: 9781137314789 E-ISBN: 1137314788 DOI: 10.1057/9781137314789 ISBN: 9780230273221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Medieval cities their origins and the revival of trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medieval cities their origins and the revival of trade

Pirenne, Henri

E-ISBN 9780691162393 ; E-ISBN 9781400851201

Toàn văn sẵn có

5
National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National development and local reform political participation in Morocco, Tunisia, and Pakistan

Ashford, Douglas Elliott

E-ISBN 0691623457 ; E-ISBN 1400874572 ; E-ISBN 9780691623450 ; E-ISBN 9781400874576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Setting Sail into the Age of Digital Local Government: Trends and Best Practices

Wohlers, Tony E. ; Bernier, Lynne Louise

Series ISSN: 2512-1812 ; ISBN: 978-1-4899-7663-5 ; E-ISBN: 978-1-4899-7665-9 ; DOI: 10.1007/978-1-4899-7665-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.

Kaufmann, Karen M

E-ISBN 0472098578 ; E-ISBN 0472068571 ; E-ISBN 9780472098576 ; E-ISBN 9780472068579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...