skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Tác giả/ người sáng tác: Jang, Seok-Ki xóa Chủ đề: Electrochemical and Mechanical Properties xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical and electrochemical characteristics evaluation in annealing treatment for ship material

Jang, Seok-Ki ; Jeong, Young-Jae ; Kim, Seong-Jong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19, pp.s40-s44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60242-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jang, Seok-Ki
  2. Jeong, Young-Jae
  3. Jeong, Y.-J.
  4. Kim, Seong-Jong
  5. Young-Jae JEONG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...