skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Chủ đề: Electrocardiography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sotalol-induced torsades de pointes successfully treated with hemodialysis after failure of conventional therapy

Singh, S N ; Lazin, A ; Cohen, A ; Johnson, M ; Fletcher, R D

American heart journal, February 1991, Vol.121(2 Pt 1), pp.601-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 1990770 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left ventricular relaxation, mitral valve prolapse, and intracardiac conduction in myotonia atrophica: assessment by digitized echocardiography and noninvasive His bundle recording

Gottdiener, J S ; Hawley, R J ; Gay, J A ; Dibianco, R ; Fletcher, R D ; Engel, W K

American heart journal, July 1982, Vol.104(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 7090987 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stenosis of the right pulmonary artery: a complication of acute dissecting aneurysm of the ascending aorta

Buja, L M ; Ali, N ; Fletcher, R D ; Roberts, W C

American heart journal, January 1972, Vol.83(1), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 5010978 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left atrial overload: a hemodynamic, echocardiographic, electrocardiographic and vectorcardiographic study

Di Bianco, R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D ; Pipberger, H V

American heart journal, October 1979, Vol.98(4), pp.478-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 484434 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, Ross D
  2. Fletcher, R.D.
  3. Gottdiener, John S.
  4. Gottdiener, J S
  5. Hawley, Rollin J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...