skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.835  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Chủ đề: Electricity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyro sensor driver and device of pulse translation

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

복수 단말기와 서버를 이용한 내비게이션 목적지 설정 방법
NAVIGATION DESTINATION SETTING METHOD USING MULTIPLE DEVICES AND CENTER

Lee, Jeong Han ; Cho, Kang Lae

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE DEVICE OF ESTIMATING A LOCATION USING A PARTICLE FILTER GENERATED BASED ON A 3D MAGNETIC FIELD MAP AND METHOD THEREOF

Yoon, Ji Hyun ; Kim, Seong Eun ; Kim, Yong ; Kim, Eung Sun ; Ahn, Hyun GI

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동 단말기 및 그의 제어방법
MOBILE TERMINAL AND CONTROL METHOD FOR THE MOBILE TERMINAL

Chung, Soo Yon ; Myung, Eu Gene ; Lee, Seul Ah ; Lee, Ju Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A precise mountain trail navigation system for a mobile phone

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

카드뷰를 이용하여 실내 위치 정보를 제공하는 서비스 시스템 및 방법
SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVDING INDOOR POSITION INFORMATION USING KARD VIEW

Shin, Ji Eun ; Lee, Seung Jun ; Kwon, Hyo Jin

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동경로를 제공하는 진동밴드
Vibration band for providing moving-course

Park, Jin Woong ; Kim, Myung Hwan ; NAM, Jin Woo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치의 블루투스모듈
Bluetooth Module of Navigation Device

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단방향 무선신호를 송출하는 적응형 차량항법장치
Adaptive Car Navigation for Broadcasting One-Way Radio Signal

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE EXCHANGING METHOD IN NAVIGATION SYSTEM USING VISIBLE LIGHT COMMUNICATION

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR ACCOUNTING FOR USER EXPERIENCE IN PEDESTRIAN NAVIGATION ROUTING

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수준측량 어플을 탑재한 스마트폰
smartphone Equipped with leveling app

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

입체적 실내경로 제공 장치, 시스템 및 그 방법
3-DIMENSIONAL INDOOR ROUTE PROVIDING APPARATUS, SYSTEM AND THE METHOD

Yoo, Jae Jun ; Lee, So Yeon ; Park, Sang Joon ; Park, Jong Hyun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 서비스 제공 방법 및 장치
USER SERVICE PROVIDING METHOD AND APPARATUS THEREOF

Kim, Sung Il ; Park, Jung Man

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile terminal and method for displaying object using distance sensing

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-MEDIA SYSTEM BY USING BLUETOOTH COMMUNICATION AND CONTROL METHOD THEREOF

Hwang, KI Ha

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 간 위치 정보를 공유하기 위한 휴대용 단말기 및 방법
Portable terminal and method for sharing location information between users

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING A COMMUNICATION SERVICE

Lim, Yeun Wook

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.835  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Das Saumitra Mohan
  2. Edge Stephen William
  3. Aldana Carlos Horacio
  4. Kim, Jae Hyung
  5. Kwon, Bong KI

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...