skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Electricity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种可调式支撑结构
Adjustable support structure

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic thin-film transistor

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带指示灯的按钮及车载装置
Button and car -mounted device of tape light

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for deleting email and terminal device

Li, Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for preparing gate dielectric material during manufacturing of organic thin film transistor (OTFT)

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种接入系统和服务器
Access system and server

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于环保职业教育的教育系统
Education system used for environmental protection vocational education

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

登录网站服务器的方法和装置
Method and device for logging in to web server

Li Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Update method for touch-screen display interface and multimedia electronic equipment

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OLED (Organic Light Emitting Diode) device and manufacturing method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

小区切换的处理方法及装置
Cell switching processing method and device

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-performance bottom-contact organic thin-film transistor

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

播放控制方法及装置
Playback control method and device

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

设备控制方法、装置及系统
Equipment control method, device and system

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DELETING EMAIL AND TERMINAL DEVICE

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种移动设备文字通话方法
Mobile device character call method

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPLAY INTERFACE UPDATING METHOD FOR TOUCH SCREEN AND MULTIMEDIA ELECTRONIC DEVICE

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display device and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display interface updating method for touch screen and multimedia electronic device

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (20)
 3. 2012đến2013  (72)
 4. 2014đến2016  (196)
 5. Sau 2016  (251)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (542)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Applied energy  (1)
 2. Kybernetes  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (540)
 2. Chinese  (419)
 3. French  (76)
 4. German  (38)
 5. Korean  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Yuanyuan
 2. LI, Yuanyuan
 3. Yang Yu
 4. Jiang Chenggang
 5. Bai Wenling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...