skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CloudMAC Ram Prioritering: Prioritering and dirigering av IEEE802.11 ramar i ett OpenDaylight kontrolleratnätverk
CloudMAC Frame Prioritization: QoS and routing of IEEE802.11 frames in a Opendaylight controlled network

Joakim, Carlsson; Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

QoS_för_VoIP_i_trådlösa_nätverk
QoS_of_VoIP_in_Wireless_Networks

Iqbal, Naveed ; Cheema, Fahad-Mumtaz; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för teknik, Avdelningen för telekommunikationssystem

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...